کاهش 66 میلیارد پوندی درآمد مالیاتی انگلیس در صورت خروج سخت از اتحادیه اروپا