نمایندگان شیعه پارلمان کویت خواستار تعطیلی رسمی روز عاشورا شدند