فیسبوک برای سال 2015 تنها 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخته است