تغییر در انتخابات شورای فیفا؛ کفاشیان باید دوباره ثبت نام کند