نظامیان صهیونیست خانه یک اسیر فلسطینی را در شهر نابلس ویران کردند