نگاه ترامپ به زن بیانگر واقعیتی تلخ در آمریکا/ زنان آمریکایی قربانی رفتارهای تنفربرانگیز مردان این کشور