رسوایی در دومین مناظره کلینتون و ترامپ سرخط روزنامه های افغانستان/ 20 مهر