اظهارات جالب فرانسوی‌ها بعد از حضور در میادین نفت ایران