توسک: تحریم‌های روسیه باید به دلیل اوضاع سوریه تمدید شود