بان کی مون بمباران اخیر در صنعا را "حمله‌ای سنگدلانه" خواند