ایستادگی در مقابل ظلم، یکی از فلسفه‌های قیام امام حسین بود