نماینده آمریکا:در حال بررسی قطعنامه جدیدی علیه کره شمالی هستیم