تضمین امنیت خارج شوندگان از محله های شرقی حلب سرخط روزنامه های سوریه/سه شنبه 20 مهر