مسائل جزئی سیاست کشور نباید در محافل مذهبی مطرح شود