700کامیون ایرانی درصف انتظار برای ورود به کشور/ لزوم فعالیت 24 ساعته در مرزها