پشت کردن جمهوری خواهان به ترامپ سرخط روزنامه های انگلیس/20 مهرماه ماه