حمایت وزیر اقتصاد سوئد از ورود ایران به بانک جهانی