چین: تصمیم گیری برای مردم سوریه را باید به مردم این کشور سپرد