سی ان ان: نگاه ترامپ به زن بیانگر واقعیتی است که در آمریکا جریان دارد