بان کی مون‌ واکنشی همه جانبه را برای کمک به هاییتی خواستار شد