وزارت خارجه فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی را به ایجاد بخش شهرک سازی در اتحادیه کارگری محکوم کرد