فریادهای معترض آمریکایی سخنرانی ضدایرانی «دیک چنی» را قطع کرد