کارشناسان بین المللی: زمینه برای مبادله با بانک های ایران فراهم است