خوشرو خواستار تسهیل ارسال کمک های ایران به یمن از سوی سازمان ملل شد