دبیرکل سازمان ملل از نامه ظریف برای ارسال کمک به یمن استقبال کرد