اسرائیل در خطوط مرزی اراضی اشغالی دوربین‌های جاسوسی نصب کرد