علوی: جامعه اسلامی باید از دروغگویی، اتهام زنی و پرده دری مبرا باشد