صفایی فراهانی: اقدامات دولت مبتنی بر عقلانیت بوده است