پوتین بر آغاز روند حل و فصل سیاسی مساله سوریه تاکید کرد