استاندار:برخی آسیب های اجتماعی خوزستان نتیجه طرح های پیشین است