خوشرو خواستار اقدامات سازمان ملل برای تسهیل در ارسال کمک های ایران به یمن شد