رویترز: آمریکا ممکن است به شراکت در جرایم جنگی متهم شود