اگر مبارزان شیعه نبودند، همسران اعراب خلیج فارس بردگان داعش می‌شدند