وزیر اقتصاد سوئد: مایل به توسعه روابط با ایران هستیم