کاهش ۴۰ درصدی هزینه تولیدات کشاورزی با روش تراریخته