پیروزی ارزشمند فرانسه برابر هلند در شب تاریخ‌سازی بنتکه