قاهره احتمال ساخت پایگاه‌های روسی در مصر را رد کرد