مصمم به نابودی تروریسم و دستیابی به راه حل سیاسی بحران هستیم