اعمال تغییرات جدید در نقشه راه همکاری بانک جهانی با ایران