رسوایی اخلاقی و روابط نامشروع؛ وجه مشترک کلینتون و ترامپ