مالیات پرداختی فیسبوک در انگلستان نسبت به سال ۲۰۱۴ هزار برابر شده است