پادشاه مراکش «بنکیران» را مامور تشکیل دولت جدید کرد