رایزنی معاون بان‌ کی‌مون با سفیر ایران در نیویورک درباره حمله اخیر در صنعا