پادشاه مغرب دبیرکل حزب عدالت و توسعه را مامور تشکیل کابینه کرد