پوتین : روسیه و ترکیه درباره تحویل کمک ها به حلب توافق دارند