تشکیل کمیته سیاسی مشترک به منظور پیگیری تقویت روابط دایران و کنگو