نباید بی‌دلیل به کسی تهمت جاسوسی بزنیم / تا حجت شرعی نداشته باشیم متعرض کسی نمی‌شویم