تدابیر شدید امنیتی در فلسطین اشغالی برای اعیاد یهودی