پوتین: آمریکا در جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز در سوریه ناتوان است