سقوط ارزش پوند انگلیس به کمترین میزان از 1985 تا کنون